fbpx

Soil-X-Change

Sledujte projekt #Soil-X-Change aj na sociálnych sieťach:

Názov projektu: Posilňovanie cezhraničnej výmeny poznatkov a spolupráca na udržateľnom riadení pôdy a fariem

Akronym: Soil-X-Change

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 01/2024 – 12/2026

Koordinátor projektu: INNOMINE DIGITAL INNOVATION HUB (Maďarsko)

Link: 

Hlavným cieľom projektu Soil-X-Change je zbierať, harmonizovať, kombinovať a integrovať výsledky týkajúce sa udržateľného riadenia pôdy a farmy, vyvinuté operačnými skupinami EIP-AGRI a partnermi projektu a šíriť ich medzi 9 krajinami zapojenými v projekte, ktoré čelia podobným negatívnym vplyvom klimatických zmien. Projekt má tiež ambíciu šíriť zozbierané a vytvorené riešenia do ostatných krajín so zhodnými problémami.

Projekt pomôže spojiť poľnohospodárov, zainteresovaných aktérov, tvorcov politík, projekty a iniciatívy, aby urýchlil inovácie a podporil rýchlejšie vytváranie a prenos inovatívnych riešení pre udržateľné riadenie pôdy do praxe. Projekt Soil-X-Change vytvára Európsku sieť zameranú na prepájanie EIP Operačných Skupín a kľúčových zainteresovaných aktérov pracujúcich na udržateľnom riadení pôdy a farmy, aby vytvorili a zdieľali poznatky a postupy, ktoré umožnia poľnohospodárom robiť správne rozhodnutia týkajúce sa poľnohospodárskej výroby.

Projekt chce tiež prispieť k zefektívneniu pôdohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS) prostredníctvom zintenzívnenia spolupráce medzi výskumníkmi, poľnohospodármi a ďalšími zainteresovanými stranami v EÚ. Soil-X-Change prispieva aj k zelenej premene, inteligentnému poľnohospodárstvu, klimatickej neutralite a udržateľnosti, ako aj k zlepšovaniu a výmene poznatkov medzi kľúčovými aktérmi v poľnohospodárstve.

Projekt Soil-X-Change bol iniciovaný samotnými Operačnými Skupinami EIP-AGRI, resp. ich zástupcami vďaka čomu reflektuje potreby ich 151 priamych partnerov.

Soil-X-Change je odhodlaný šíriť a zdieľať inovatívne postupy, preto na konci projektu budú zozbierané a vytvorené poznatky a inovatívne nápady členov a nečlenov Operačných Skupín predstavené ďalším zainteresovaným aktérom a poľnohospodárom v medzinárodnom prostredí.

Projekt je realizovaný konzorciom 13 organizácií z 9 krajín.

Novinky:

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101133914