fbpx

Členstvo

Prečo sa stať členom klastra?

Členstvom v našom klastri máte možnosť získať viacero výhod:

  • možnosť voliť a byť volený do orgánov klastra, zúčastňovať sa zasadnutí jeho orgánov a rozhodovať tak o stratégii klastra, prípadne podieľať sa na plánovaní a tvorbe jeho aktivít,
  • aktívna účasť na aktivitách klastra, vrátane účasti na podujatiach organizovaných klastrom,
  • prístup k aktuálnym informáciám o podujatiach, konferenciách, workshopoch v oblasti bioekonomiky,
  • možnosť podieľať sa na projektoch klastra (aj ako beneficient),
  • prístup k informáciám a poradenstvo o možnostiach využitia podporných programov na národnej aj európskej úrovni,
  • sprostredkovanie kontaktov na národnej aj medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach a podpora výmeny informácií,
  • propagácia členov klastra na domácich aj medzinárodných podujatiach.