fbpx

Climate Farm Demo

Sledujte projekt #ClimateFarmDemo aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Celoeurópska sieť pilotných demonštračných fariem implementujúcich inteligentné klimatické riešenia pre uhlíkovo neutrálnu Európu

Akronym: Climate Farm Demo

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 10/2022 – 09/2029

Koordinátor projektu: Institute de l´elevage (IDELE), Francúzsko

Cieľom projektu je urýchliť prijímanie klimaticky inteligentných poľnohospodárskych postupov a nástrojov a ich diseminácia v rámci EÚ. Znalostné a inovačné systémy poľnohospodárskej výroby je potrebné prispôsobiť klimatickým zmenám tak, aby bolo možné do roku  2050 dosiahnuť uhlíkovo neutrálne poľnohospodárstvo a tým aj ciele klimatickej stratégie EÚ.

V súlade s tým posilní projekt Climate Farm Demo schopnosť európskych farmárov implementovať, demonštrovať a využívať postupy klimaticky inteligentného poľnohospodárstva v celej EÚ a znížiť emisie skleníkových plynov o 35 % počas celého trvania projektu. Projekt sa zameriava na sieťovanie pilotných fariem s cieľom podporiť výmenu poznatkov o klimaticky inteligentnom poľnohospodárstve v kontexte nových poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov (AKIS). Má tiež ambíciu poskytnúť farmárom dlhodobé kvalitné poradenstvo s cieľom zvýšiť zavádzanie inovácií a stimulovať implementáciu postupov a nástrojov klimaticky inteligentného poľnohospodárstva prostredníctvom štandardizovania monitorovacích metód, nastavenia mechanizmov certifikácie a odmeňovania, ktoré podporia systémovú transformáciu európskych fariem.

Každá krajina vytvorí sieť udržateľne manažovaných fariem, z ktorých najväčší podiel budú mať pilotné demonštračné farmy (95 %), doplnené experimentálnymi farmami, spojenými s univerzitami, výskumnými ústavmi a poradenskými službami. Súčasťou siete budú aj vzorové, tzv. majákové farmy, z už existujúcej siete Global Network of Lighthouse Farms. Celkovo bude v rámci projektu zapojených 1500 pilotných fariem a 10 živých laboratórií (Living Labs). Významným aspektom budú aj technické a sociálne inovácie, pokrývajúce široké spektrum tematických oblastí, ktoré budú prezentované v rámci demo-kampaní, za interaktívnej podpory (peer to peer learning).

Projektové konzorcium tvorí 80 partnerov z 27 európskych krajín (24 členských štátov EÚ, Švajčiarsko a 2 pridružené krajiny: Srbsko a Veľká Británia). Projekt tak pokrýva všetky pedo-klimatické oblasti Európy. Slovensko v projekte reprezentuje Bioeconomy Cluster a SPU v Nitre.

Úvodné stretnutie projektu sa uskutočnilo na prelome novembra a decembra 2022 v Paríži. Príležitosť na stretnutie využilo  120 zástupcov partnerských inštitúcií projektového konzorcia, predstaviteľov Európskej komisie, farmárskych zväzov, poradenských inštitúcií, univerzít a mimovládnych organizácií. Trojdňový program pozostával z niekoľkých interaktívnych, brainstormingových a brainwritingových workshopov, ktoré priniesli zaujímavé a cenné výstupy, vrátane návrhov konceptov a modelov „ideálnych“ klimaticky neutrálnych fariem.

Pozrite si video z odborných diskusií v rámci výstavy Agrokomplex k téme zdravá pôda. Diskusie prebiehali v pavilóne M3, kde mal stánok aj Bioeconomy Cluster spolu s ďalšími partnermi a nadšencami regeneratívneho poľnohospodárstva. 

Panelové diskusie k téme zdravá pôda boli zorganizované ako súčasť stakeholders fóra v rámci projektu Climate Farm Demo a prebiehali počas celých štyroch dní konania výstavy Agrokomplex 2023.

Diskusiu nájdete tu

___________________________________________________________

Výročné stretnutie partnerov projektu Climate Farm Demo prilákalo účastníkov z 28 krajín, aby diskutovali o napredovaní budovania siete demonštračných fariem, o nových prístupoch, príležitostiach a vymieňali si poznatky o možnostiach mitigácie klimatických zmien. 

Partneri sa stretli v Írskom Corku a každodenné diskusie boli oživené praktickými ukážkami priamo v teréne, na farmách.

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101060212