fbpx

GoDanuBio

Sledujte projekt #GoDanuBio aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Participative Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing Danube Circular-Bioeconomy

Akronym: GoDanuBio

Program: Interreg Dunajský nadnárodný program

Trvanie projektu: 07/2020 – 12/2022

Celkový rozpočet: 2 713 796,50 EUR

Rozpočet BEC: 104 385,00 EUR

Koordinátor projektu: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH

Link: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/godanubio

 

Jednotlivé regióny a mestá v podunajskej oblasti čelia významným demografickým zmenám. Odchod ľudí z vidieka je spôsobený dostupnosťou pracovných príležitostí pre mladých ľudí a vyhliadkou na lepší život v mestách. Pohyb pracovných síl vedie k vyľudňovaniu niektorých oblastí a zanecháva za sebou starnúce a čoraz menej kvalifikované obyvateľstvo. S podporou GoDanuBio môžu podunajské regióny začať významnú transformáciu. Spoločná tvorba súčasných a budúcich stratégií na zvýšenie atraktivity vidieckych oblastí bude kľúčom k tomu, aby sa mladým ľuďom naskytli nové stimuly vedúce k transformácii vidieka.

Počas implementácie projektu bude koncept obehového biohospodárstva použitý ako nástroj na podporu regionálneho rozvoja. Jedná sa o koncept zameraný na prechod ekonomiky založenej na využívaní fosílnych zdrojov na ekonomiku využívajúcu udržateľnú výrobu biologických zdrojov a procesov pri vývoji nových výrobkov a služieb, čím sa do centra pozornosti dostávajú vidiecke oblasti. Konceptom sa posilňuje interdisciplinárna spolupráca medzi rôznymi oblasťami politiky a produktívnymi sektormi s cieľom aktívne sa podieľať na riešení demografických zmien. V tomto zmysle GoDanuBio vytvorí hodnotu prostredníctvom participatívneho riadenia, výmeny poznatkov, posilnenia biologických hodnotových reťazcov a v konečnom dôsledku zvýšením atraktivity života vo vidieckych oblastiach.

Projektoví partneri spoja do decembra 2022 sily:

– pri identifikácii miestnych aktérov, nadviazaní medziodvetvovej spolupráce a preukázaní výhod „bioekonomizácie“ regionálnej excelentnosti a pri demonštrovaní ekonomických a spoločenských hodnôt biologických ekosystémov;

– pri odhaľovaní vidiecko-mestských, medziregionálnych a nadnárodných možností spolupráce pri uplatnení konceptu obehového biohospodárstva v praxi v celom podunajskom regióne;

– pri rozvoji ekosystému pre systematické viacúrovňové riadenie s aktérmi z regionálnej politiky, priemyslu, akademickej obce a pod. Tento prístup je zameraný na využitie inštitucionálnych kapacít zúčastnených regiónov a na podporu transformačných procesov pri riešení demografických zmien.

Partnerstvo projektu pozostáva z 18 partnerov z krajín dunajského regiónu.

 

Aktuality:

GODANUBIO – FINAL CONFERENCE – 15-16/11 IN BELGRADE AND NOVI SAD

GODANUBIO – PSG MEETING AND TRANSNATIONAL EVENT ‘THE DANUBE REGION AT THE TURN OF THE TIMES – ECONOMIC POLICY IMPULSES FROM THE EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION’

Dokumenty:

– Recommendations in order to align regional strategies among the Danube macro-region (ENG)

DT2.1.2 Best Practice Brochure GoDanuBio online (ENG)

GoDanuBio WP3_White paper_update (ENG)

DT3.1.2 Transnational Recommendations_Final (ENG)

GoDanuBio – Final Publication – Final (ENG)

Tlačové správy:

Press release: Start of the GoDanuBio project

Press release: Kick off conference

Press release: Košice region forum for landscape recovery

 

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)