fbpx

Inovácie v biohospodárstve

Cieľom výzvy “Inovácie v biohospodárstve” bolo podporiť inovatívne podniky pôsobiace v oblasti biohospodárstva, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, procesov alebo prostredníctvom zefektívnenia svojho obchodného modelu, v procese komercializácie dosiahnutých inovatívnych riešení, digitalizácie podnikových procesov a stimulácie inovačných procesov prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi.

Výzva bola otvorená v období október – november 2021, pričom prijatých bolo 22 návrhov inovačných projektov. Z nich bolo odbornými hodnotiteľmi vybraných 5 projektov, ktoré sa realizovali v priebehu roka 2022. 

Tu vám v krátkosti prinášame výstupy týchto projektov:

Výzva bola realizovaná v rámci projektu “Podporou sieťovania a inovácií v biohospodárstve k budovaniu silného klastra – BIONET”, kód 313012APC1, financovaného v rámci výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28.