fbpx

ClimateSmartAdvisors

Sledujte projekt #ClimateSmartAdvisors aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Inteligentní poradcovia v oblasti klímy: Spojenie a mobilizácia poľnohospodárskej poradenskej komunity EÚ pre podporu prechodu na klimaticky inteligentné farmárčenie

Akronym: ClimateSmartAdvisors

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 04/2023 – 03/2030

Koordinátor projektu: Eigen Vermogen Van Het Instituut Voor Landbouw- En Visserijonderzoek (EV ILVO), Belgicko

Link: https://climatesmartadvisors.eu/ 

Projektové konzorcium tvorí 73 partnerských organizácií z 25 členských štátov EÚ a 2 pridružených krajín (Spojené Kráľovstvo, Srbsko) a teda projekt pokrýva všetky pedo-klimatické oblasti Európy. Partnerské organizácie predstavujú širokú škálu poskytovateľov poradenských služieb a Slovensko je reprezentované Bioeconomy Clustrom.

Cieľom projektu je posilniť poľnohospodársku poradenskú komunitu EÚ prostredníctvom zapojenia poradcov do inovačných projektov, operačných skupín európskych inovačných partnerstiev (EIP) a poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov AKIS, čo povedie k urýchleniu prijatia klimaticky inteligentných poľnohospodárskych postupov širšou poľnohospodárskou komunitou.

Aktivity projektu sú zamerané na posilnenie kapacity poradcov pri poskytovaní poradenstva a zvýraznenie ich úlohy pri prechode na klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo. Pre rýchlejšie prijatie klimaticky inteligentných poľnohospodárskych postupov bude projekt Climate Smart Advisors stavať na kľúčovej úlohe poradcov pri vývoji a šírení inovácií a postupov z oblasti klímy. Projekt bude nadväzovať na aktivity v rámci budovania siete pilotných demonštračných fariem vyvinutej v sesterskom projekte Climate Farm Demo a pri poskytovaní poradenstva budú poradcovia čerpať z riešení vytvorených v tomto projekte.

Prostredníctvom rôznych aktivít projekt plánuje dosiahnuť nasledovné výsledky:

  • vytvorenie siete 260 poradenských spoločenstiev (orientovaných na prax) za účelom vymieňania poznatkov, vzájomného zdieľania postupov a metód na národnej a európskej úrovni,
  • nadviazanie spolupráce s 1 500 poradcami, ktorí vytvoria jadro výmeny poznatkov,
  • 140 poradcov absolvuje odborné školenie na vybrané témy, čím sa stanú inteligentnými trénermi v oblasti klímy,
  • vyškolení tréneri následne podporia budovanie kapacít u ostatných 1 360 poradcov,
  • vytvorenie úložiska znalostí, ktoré poskytne poradcom nástroje, postupy, školiace materiály a prístupy z oblasti klimaticky inteligentného a uhlíkového farmárčenia,
  • monitorovanie, hodnotenie a vzdelávanie, ktoré zlepší fungovanie siete poradcov, čo urýchli prijatie postupov klimaticky inteligentného poľnohospodárstva.

Tlačové správy

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101084179