fbpx

Základné informácie

Podporujeme spoluprácu v oblasti inovácií a vzájomnú výmenu informácií medzi členmi klastra

Bioeconomy Cluster (BEC) je združenie právnických osôb založené v decembri 2015 s cieľom podporovať spoluprácu v oblasti inovácií a vzájomnú výmenu informácií medzi členmi klastra, ktorými sú primárne zástupcovia podnikateľskej sféry (podniky v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva), zástupcovia výskumu, vývoja a vzdelávania, zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv a v neposlednom rade zástupcovia tretieho sektora.

Keďže biohospodárstvo je veľmi komplexnou témou, klaster sa zaoberá nielen pôdohospodárstvom, ale aj ďalšími biologickými odvetviami. Hlavným cieľom klastra je spolupráca s praxou a zároveň prepájanie praxe s vedou a výskumom. Klaster v tomto ohľade zabezpečuje zastupovanie svojich členov, zastrešuje spoločné vystupovanie, propagáciu a presadzuje spoločné záujmy.

Členmi sú subjekty, s ktorými klaster spolupracuje pri podpore rozvoja sektora biohospodárstva. Klaster a jeho členovia disponujú kompetenciami a skúsenosťami v oblasti implementácie národných aj medzinárodných projektov (rámcové programy EÚ, programy Európskej územnej spolupráce, Medzinárodný vyšehradský fond, štrukturálne fondy a i.), majú skúsenosti s účasťou v monitorovacích výboroch (OP Výskum a inovácie), v národných komisiách a pracovných skupinách v rámci Dunajskej stratégie, v oblasti transferu technológií vrátane zakladania transferových centier, majú vybudované partnerstvá s významnými organizáciami a inštitúciami na medzinárodnej úrovni (OECD, JRC a pod.). Stratégia rozvoja Bioeconomy Clustra do roku 2025

Dňa 5.11.2019 bol Bioeconomy Cluster recertifikovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýza a už po druhýkrát mu bol udelený bronzový certifikát excelentnosti klastra – European Cluster Management Excellence Label in BRONZE. Certifikát je platný do novembra 2021.