fbpx

CO-FRESH

 


Sledujte projekt #COFRESH_H2020 aj na sociálnych sieťach:


 

 

Názov projektu: Spoluvytváranie udržateľných a konkurencieschopných hodnotových reťazcov pre ovocie a zeleninu v Európe

Akronym: CO-FRESH

Program: Horizont 2020

Trvanie projektu: 10/2020 – 03/2024

Koordinátor projektu: CNTA (Španielsko)

Link: https://co-fresh.eu

Cieľom inovačného projektu financovaného z programu Horizont 2020 je podpora udržateľnejších a efektívnejších hodnotových reťazcov v agropotravinárskom sektore. Projekt s trvaním 42 mesiacov a celkovým rozpočtom 7,5 milióna Eur prepojí kľúčových aktérov z pilotných agropotravinárskych hodnotových reťazcov; združenia (farmárov, potravinárov, družstvá, spotrebiteľov); expertov z oblasti technologických (vrátane digitálnych) a netechnologických (vrátane sociálnych, organizačných a inštitucionálnych) riešení; ako aj expertov na environmentálne a spoločenské vedy, ekonomickú udržateľnosť a spotrebiteľské správanie.

Počnúc najnovšími technologickými a netechnologickými prístupmi, ako aj súčasnými príkladmi dobrej praxe a kľúčovými faktormi úspechu vyplývajúcimi z analýz inovatívnych hodnotových reťazcov, CO-FRESH navrhuje vyvinúť techniky a nástroje na redizajn agropotravinárskych hodnotových reťazcov. Prostredníctvom kolaboratívnych a systémových prístupov budú nástroje aplikované v 7 pilotných aktivitách reprezentujúcich rôzne ovocinárske a zeleninárske hodnotové reťazce naprieč Európou (vrátane proteínových plodín pre potravinárstvo a krmivá). CO-FRESH využije prístup intervenčného výskumu – výskumnú metódu skúmajúcu účinky intervencie na požadovaný výsledok, s cieľom štúdia modelov kolektívnych inovačných aktivít v rámci rôznych organizácií aj medzi nimi. Hlavným cieľom projektu CO-FRESH je (re)dizajn a pilotné otestovanie inovatívnych systémových prístupov k agropotravinárskym hodnotovým reťazcom s cieľom rozšíriť tieto inovácie na európskej úrovni. Tieto inovatívne prístupy zlepšia ekonomickú, sociálnu a environmentálnu výkonnosť, ako aj efektívnosť týchto hodnotových reťazcov, a to prostredníctvom inteligentnej integrácie technologických, sociálnych, organizačných, manažérskych a inštitucionálnych inovácií, a zároveň prispejú k ich lepšej udržateľnosti.

Konzorcium projektu tvorí 26 partnerov z 10 európskych krajín.

CO-FRESH Workshop, 6. február 2024, Nitra
Záverečné video projektu CO-FRESH

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000852.