fbpx

Podujatia

Kick-off meeting projektu CHAIN REACTIONS

Miesto: Szombathely, Maďarsko

Termín konania: 21.5.2019

Úvodné stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo v sídle vedúceho partnera Pannon Business Network v Szombathely. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých projektových partnerov, aby prediskutovali kľúčové úlohy v rámci projektu.

2. Steering Committee meeting

Miesto: Regensburg, Nemecko

Termín konania: 29. – 30.10.2019

Na stretnutí partneri prediskutovali prebiehajúcu implementáciu projektu, ako aj plán aktivít na ďalšie obdobie. Odprezentovaný bol stav mapovania regionálnych aktérov vo vybraných odvetviach (biohospodárstvo, energetika a životné prostredie, zdravie, pokročilá výroba, IKT) v jednotlivých regiónoch zapojených do projektu. Prediskutované boli tiež metodiky na analýzu hodnotových reťazcov, ktoré budú partneri využívať, najmä Porterova analýza, PESTEL a Business Model Canvas.

3. Steering Commitee meeting


Miesto: online

Termín konania: 17.9.2020

V dôsledku pandémie koronavírusu sa všetky projektové podujatia, ktoré sa pôvodne mali konať fyzicky, zorganizovali online formou. 3. zasadnutie riadiaceho výboru projektu sa uskutočnilo cez Zoom a cieľom bolo prediskutovať stav implementácie projektu a prípadné vzniknuté problémy. Zodpovední partneri odprezentovali jednotlivé pracovné balíky, pričom cieľom bolo tiež postupne sa začať pripravovať aj na hodnotenie projektu v polovici jeho implementácie.

Workshopy na výmenu skúseností 1 a 2


Miesto: online

Termín konania: 6.11.2020 a 18.12.2020

Hlavným cieľom týchto workshopov je monitorovať aktivity v rámci jednotlivých pracovných balíkov a najmä poskytnúť informácie o stave implementácie pilotných aktivít navzájom medzi jednotlivými partnermi. Partneri tak majú možnosť poskytovať si spätnú väzbu, čo je súčasťou procesu hodnotenia pilotov a poskytovania odporúčaní.

 

Strednodobé hodnotenie projektu


Miesto: online

Termín konania: 14.1.2021

Projekt CHAIN REACTIONS sa stretol so zástupcami Spoločného sekretariátu, aby prediskutoval stav implementácie projektu a jednotlivých aktivít. Všetci partneri odprezentovali svoje pilotné aktivity a zároveň bol odprezentovaný stav napĺňania špecifických cieľov programu Stredná Európa.

Podujatia

Kick-off meeting a 1. Steering Committee meeting

Miesto konania: Sinaia, Rumunsko

Termín: 25. – 26.09.2018

South Muntenia Regional Development Agency ako vedúci partner projektu zorganizoval úvodnú konferenciu a úvodné stretnutie partnerov projektu v meste Sinaia v Rumunsku. Na otváracej konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov klastrov, podnikateľov, výskumu, samospráv, ako aj zástupcov projektových partnerov. Cieľom bolo predstaviť projekt a jeho budúce aktivity.

2. Steering Committee meeting

Miesto konania: Maribor, Slovinsko

Termín: 11. – 12.4.2019

Počas stretnutia partneri prediskutovali progres v rámci doposiaľ zrealizovaných aktivít v rámci projektu a spoločne plánovali ďalšie aktivity do budúcich období. Diskusia prebiehala najmä k regionálnym analýzam, ktoré mapujú ekonomické a politické prostredie a inovačný potenciál klastrov v jednotlivých krajinách/regiónoch zapojených do projektu,  a tiež k inovačným auditom, ktoré tvoria jeden z dôležitých výstupov projektu.

Focus Group na tému "Zdravé potraviny" a 1st Year Review

Miesto konania: Bukurešť, Rumunsko

Termín: 25. – 26.6.2019

Podtémami fokusovej skupiny “Zdravé potraviny” boli funkčné potraviny a inteligentné poľnohospodárstvo. Účastníci v priebehu podujatia identifikovali hlavné potreby v daných témach a navrhli možné riešenia, z čoho následne vznikali nápady na nové projekty.

V rámci podujatia sa tiež konalo stretnutie projektových partnerov s manažérom JS, kde bol jednotlivými vedúcimi pracovných balíkov odprezentovaný dosiahnutý progres v priebehu uplynulého roka implementácie projektu.

 

3. Steering Commitee meeting, Mid-term Conference a Focus Group na tému "Otvorené inovácie v klastroch"

Miesto konania: Kišiňov, Moldavsko

Termín: 1. – 2.10.2019

Partneri projektu Danube S3 Cluster sa opäť stretli, aby prediskutovali progres v rámci projektu a aby naplánovali ďalšie aktivity. Súčasťou stretnutia bola aj Mid-term konferencia, ktorej hlavnou témou bola podpora digitálnej transformácie agropotravinárskeho sektora zo strany klastrov. Prezentovaných bolo niekoľko príkladov dobrej praxe z partnerských krajín.

V rámci fokusovej skupiny prebiehali interaktívne diskusie v paralelných pracovných skupinách, ktorých cieľom bolo identifikovať potenciálne nápady na nové projekty v oblasti digitálnych inovačných hubov v poľnohospodárstve a v oblasti transferu technológií. Tieto projekty budú bližšie rozpracované v rámci miestnych akčných plánov, ktoré sa budú v rámci projektu tvoriť v ďalších fázach implementácie.

 

1. Politický dialóg a nadnárodný workshop

Miesto konania: Sárvár, Maďarsko

Termín: 21.-22.1.2020

Cieľom politického dialógu bolo vytvoriť interakciu s členmi rôznych pracovných skupín prioritných oblastí 7 a 8 v rámci Dunajskej stratégie. Ide o témy vysoko relevantné z pohľadu projektu, nakoľko projektom sa posilňuje rozvoj inovačného prostredia a tiež transfer poznatkov medzi krajinami dunajského regiónu.

V rámci nadnárodného workshopu boli prezentované výsledky nadnárodnej analýzy klastrového potenciálu a v nadväznosti nato sa konala interaktívna diskusia k vytvoreniu misie, vízie a priorít v rámci vznikajúcej stratégie projektu Danube S3 Cluster. Kľúčové intervenčné oblasti, ktoré boli identifikované partnermi projektu, zahŕňajú: spoluprácu a internacionalizáciu klastrov, mapovanie klastrov a hodnotenie, prípadne ich akreditáciu. V nadväznosti nato bude partnermi projektu vypracovaná strategická vízia, o ktorú sa budú partneri opierať aj pri tvorbe svojich miestnych akčných plánov, pri tvorbe odporúčaní, ako aj pri zostavovaní koordinovaného klastrového programu.

2. politický dialóg

Miesto konania: online

Termín: 23.6.2020

Dňa 23. júna 2020 sa online formou uskutočnil 2. politický dialóg v rámci projektu Danube S3 Cluster. Organizátorom podujatia bol Bioeconomy Cluster. Zúčastnili sa na ňom všetci partneri projektu, ako aj externí stakeholderi z rôznych krajín dunajského regiónu. Podujatie bolo rozdelené do 3 sekcií. V prvej bol najskôr krátko predstavený projekt a následne boli odprezentované akčné plány PA7 a PA8 Dunajskej stratégie. Súčasťou tejto sekcie bola aj prezentácia venovaná S3 tematickým platformám JRC v kontexte európskej zelenej dohody (EU Green Deal). Druhá sekcia pozostávala z prezentácie pracovnej skupiny PA8 „Klastre a regionálny rozvoj“ ako aj aktivít Európskej klastrovej aliancie. Predstavené boli tiež štúdie vypracované v rámci PA7 zamerané na hodnotenie znalostnej spoločnosti v dunajskom regióne a na riadenie, financovanie, monitorovanie a hodnotenie inteligentnej špecializácie. Tretia sekcia začala prezentáciou štúdie PA8 ohľadom posilnenia kapacít klastrov v dunajskom regióne. Následne bolo odprezentovaných niekoľko príkladov dobrej praxe v oblasti dopadov projektov Interreg na národné a regionálne politiky. Okrem toho zástupkyňa EIT Food Hub Slovakia odprezentovala zaujímavé aktivity v oblasti podpory start-upov a MSP v téme agropotravinárstva.

3. politický dialóg

Miesto konania: online

Termín: 28.10.2020

V poradí tretí politický dialóg projektu Danube S3 Cluster sa uskutočnil dňa 28.10.2020 online formou. Zúčastnilo sa ho viac než 40 stakeholderov z krajín dunajského regiónu. Hlavnými témami bola úloha klastrov v procese (zelenej) obnovy Európy po koronakríze, klastre v RIS3, príklady dobrej praxe z oblasti zakladania klastrov v Srbsku a Bosne a Hercegovine, ale aj akčný plán a aktivity Prioritnej oblasti 7 Dunajskej stratégie na najbližšie obdobie a prepojenie projektu na aktivity EUSDR v ďalšom programovom období.

1.Inovačné fórum a brokerage event

Miesto konania: online

Termín: 29.10.2020

Témy inovačného fóra boli rozdelené do dvoch panelov. Prvý panel bol venovaný internacionalizácii, spolupráci a inováciám pre rozvoj konkurencieschopnosti prostredníctvom klastrov v agro-potravinárstve. Odprezentovaných bolo niekoľko príkladov úspešných klastrov a projektov realizovaných v dunajskom regióne. V druhom paneli jednotliví partneri projektu Danube S3 Cluster odprezentovali svoje pilotné aktivity, ktoré sú postupným zavŕšením projektu, a prostredníctvom ktorých sa má otestovať stratégia vytvorená v rámci projektu.

Okrem toho si po skončení inovačného fóra mali účastníci v rámci brokerage event možnosť dohodnúť bilaterálne rokovania s prihlásenými účastníkmi z krajín Európy a vytvoriť si tak partnerstvá so zaujímavými stakeholdrami.

2.Inovačné fórum a brokerage event


Miesto konania: online

Termín: 18.11.2020

Druhé inovačné fórum projektu Danube S3 Cluster sa znova konalo online formou. Témou prvého panela bolo inovačné prostredie a agro-potravinársky sektor v dunajskom regióne. Druhý panel bol venovaný klastrovým politikám v dunajskom regióne v napojení aj na agro-potravinársky sektor a stratégie inteligentnej špecializácie.

Rovnako aj po druhom inovačnom fóre nasledovali b2b stretnutia medzi prihlásenými účastníkmi, ktoré vytvorili priestor na networking a tvorbu nových partnerstiev.