fbpx

SPÁJAME PRAX
S VEDOU A VÝSKUMOM

Podporujeme rozvoj inovačného ekosystému

Podporujeme spoluprácu v oblasti inovácií a vzájomnú výmenu informácií medzi členmi klastra. Ide  primárne o zástupcov podnikateľskej sféry (podniky v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva), zástupcov výskumu, vývoja a vzdelávania, zástupcov regionálnych a miestnych samospráv a v neposlednom rade zástupcov tretieho sektora. Keďže biohospodárstvo je veľmi komplexnou témou, klaster sa zaoberá nielen pôdohospodárstvom, ale aj ďalšími biologickými odvetviami. Hlavným cieľom klastra je spolupráca s praxou a zároveň prepájanie praxe s vedou a výskumom. Klaster v tomto ohľade zabezpečuje zastupovanie svojich členov, zastrešuje spoločné vystupovanie, propagáciu a presadzuje spoločné záujmy.

Zapájame sa do medzinárodnej spolupráce

Klaster sa orientuje na riešenie spoločných projektov so zameraním na oblasť biohospodárstva, ktoré dopomôžu k rozvoju jeho členov, k inováciám, transferu poznatkov a technológií a k riešeniu problémov jednotlivých členov klastra. V rámci medzinárodnej spolupráce sa klaster orientuje najmä na krajiny dunajského regiónu.

Zabezpečujeme transfer poznatkov

Pri networkingu a rozvoji medzinárodnej spolupráce BEC čerpá zo svojho členstva v rôznych európskych klastrových platformách, sieťach a iniciatívach. To nám umožňuje získavať informácie a prepájať všetkých relevantných aktérov biohospodárstva počnúc tvorcami politík, zástupcami vedecko-výskumných organizácií, podnikateľských subjektov, až po odbornú a laickú verejnosť.

Bioeconomy Cluster bol v roku 2023 už po tretíkrát certifikovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy a získal bronzovú známku excelentnosti klastra, čím sa zaraďuje medzi špičkové európske klastre v oblasti manažmentu a riadenia.