fbpx

SPÁJAME PRAX
S VEDOU A VÝSKUMOM

Podporujeme rozvoj inovačného ekosystému

Podporujeme spoluprácu v oblasti inovácií a vzájomnú výmenu informácií medzi členmi klastra. Ide  primárne o zástupcov podnikateľskej sféry (podniky v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva), zástupcov výskumu, vývoja a vzdelávania, zástupcov regionálnych a miestnych samospráv a v neposlednom rade zástupcov tretieho sektora. Keďže biohospodárstvo je veľmi komplexnou témou, klaster sa zaoberá nielen pôdohospodárstvom, ale aj ďalšími biologickými odvetviami. Hlavným cieľom klastra je spolupráca s praxou a zároveň prepájanie praxe s vedou a výskumom. Klaster v tomto ohľade vyhľadáva možnosti podpory inovácií, zabezpečuje zastupovanie svojich členov, zastrešuje spoločné vystupovanie, propagáciu a presadzuje spoločné záujmy.

Zapájame sa do medzinárodnej spolupráce

Klaster sa orientuje na riešenie spoločných projektov so zameraním na oblasť biohospodárstva, ktoré dopomôžu k rozvoju jeho členov, k inováciám, transferu poznatkov a technológií a k riešeniu problémov jednotlivých členov klastra. V rámci medzinárodného prostredia sa klaster orientuje najmä na vyhľadávanie príležitostí spolupráce s krajinami EÚ, avšak v posledných rokoch rozširuje svoj záber spolupráce aj ďaleko za európske hranice a vyhľadáva možnosti aj na vzdialenejších trhoch, a to najmä pre svojich členov. 

Zabezpečujeme transfer poznatkov

Pri networkingu a rozvoji medzinárodnej spolupráce BEC čerpá zo svojho členstva v rôznych európskych klastrových platformách, sieťach a iniciatívach. To nám umožňuje získavať informácie a prepájať všetkých relevantných aktérov biohospodárstva počnúc tvorcami politík, zástupcami vedecko-výskumných organizácií, podnikateľských subjektov, až po odbornú a laickú verejnosť.

Bioeconomy Cluster bol v roku 2023 už po tretíkrát certifikovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy a získal bronzovú známku excelentnosti klastra, čím sa zaraďuje medzi špičkové európske klastre v oblasti manažmentu a riadenia.

 

Bioeconomy Cluster bol v rámci národného hodnotenia výkonnosti klastrov, ktoré realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, zaradený medzi najvyspelejšie klastre na Slovensku v kategórii “rozvinutý klaster“.

Pozvánky na podujatia

 
Projekt CEE2ACT organizuje webinár na tému: Transfer poznatkov v obehovom biohospodárstve
Kedy: 27. júna 2024 v čase 13:00 – 15:00
Kde: online
Registrovať sa môžete TU!
Viac info na webe projektu