SPÁJAME PRAX
S VEDOU A VÝSKUMOM

Podporujeme rozvoj inovačného ekosystému

Podporujeme spoluprácu v oblasti inovácií a vzájomnú výmenu informácií medzi členmi klastra. Ide  primárne o zástupcov podnikateľskej sféry (podniky v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva), zástupcov výskumu, vývoja a vzdelávania, zástupcov regionálnych a miestnych samospráv a v neposlednom rade zástupcov tretieho sektora. Keďže biohospodárstvo je veľmi komplexnou témou, klaster sa zaoberá nielen pôdohospodárstvom, ale aj ďalšími biologickými odvetviami. Hlavným cieľom klastra je spolupráca s praxou a zároveň prepájanie praxe s vedou a výskumom. Klaster v tomto ohľade zabezpečuje zastupovanie svojich členov, zastrešuje spoločné vystupovanie, propagáciu a presadzuje spoločné záujmy.

Zapájame sa do medzinárodnej spolupráce

Klaster sa orientuje na riešenie spoločných projektov so zameraním na oblasť biohospodárstva, ktoré dopomôžu k rozvoju jeho členov, k inováciám, transferu poznatkov a technológií a k riešeniu problémov jednotlivých členov klastra. V rámci medzinárodnej spolupráce sa klaster orientuje najmä na krajiny dunajského regiónu.

Zabezpečujeme transfer poznatkov

Pri networkingu a rozvoji medzinárodnej spolupráce BEC čerpá zo svojho členstva v rôznych európskych klastrových platformách, sieťach a iniciatívach. To nám umožňuje získavať informácie a prepájať všetkých relevantných aktérov biohospodárstva počnúc tvorcami politík, zástupcami vedecko-výskumných organizácií, podnikateľských subjektov, až po odbornú a laickú verejnosť.

Dňa 5.11.2019 bol Bioeconomy Cluster recertifikovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy a už po druhýkrát tak získal bronzový certifikát excelentnosti klastra – European Cluster Management Excellence Label in BRONZE. Certifikát je platný do novembra 2021.

Bioeconomy Cluster spúšťa výzvu na podporu malých inovatívnych projektov v oblasti biohospodárstva. Ide napríklad o poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné  hospodárstvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru, produkciu papiera a celulózy, drevospracujúci a nábytkársky priemysel, stavebníctvo, biotechnologické a časť chemických a energetických odvetví využívajúcich obnoviteľné biologické zdroje. Uchádzači o grant môžu financie využiť na prípravu, vývoj inovatívnych riešení, návrhov prototypov a demonštračných modelov. Okrem toho ich môžu investovať do výskumu, vývoja, realizácie experimentálnych prác i ochranu duševného vlastníctva.

Ak máte záujem o príspevok vo výške 2.000,- Eur, neváhajte, a podajte žiadosť do 15.11.2021!

Viac informácií nájdete na https://bioeconomycluster-opencall.fundingbox.com/