fbpx

Riadiace orgány

Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom klastra a je tvorené zo zástupcov všetkých členov klastra, pričom právo hlasu majú zakladajúci a pridružení členovia.

Správna rada – je výkonným orgánom združenia a je tvorená zástupcami zakladajúcich členov klastra. Správna rada usmerňuje a riadi činnosť klastra.

Dozorná rada – je kontrolným orgánom klastra a je zložená z troch členov volených Valným zhromaždením. Dozorná rada dohliada na činnosť klastra.

Riaditeľ – je štatutárnym orgánom klastra, ktorý koná v jeho mene a zastupuje ho navonok.