fbpx

Národná platforma AgroBioFood Nitra

Národná platforma AgroBioFood Nitra vznikla v roku 2016 na základe Memoranda o spolupráci uzatvoreného medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Bioeconomy Clustrom.

Platforma prepája vzdelávanie, výskum a podnikateľskú sféru, teda subjekty znalostného trojuholníka, prispieva k podpore rozvoja a inovácií, k transferu a implementácii výsledkov výskumu a vývoja a vytvára podmienky pre zapojenie sa do projektov medzinárodnej spolupráce, nadnárodných konzorcií a štruktúr zameraných na výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe.

Platforma je akceptovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako odborný partner pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií, a zároveň ako oficiálny reprezentant SR vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom.

Vďaka úsiliu platformy sa Slovensko stalo jedným z piatich zakladajúcich členov v európskom výskumnom konzorciu pre potraviny, výživu a zdravie (FNH-RI).  Slovensko tak smeruje na „mapu“ európskej strategickej výskumnej infraštruktúry v oblasti potravín, výživy a zdravia.

ABF Platform

 

Informácie o platforme:

FNH-RI Newsletter

AgroBioFood Nitra_Poster

Zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli