fbpx

SafeHabitus

Sledujte projekt #SafeHabitus aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Posilnenie znalostného a inovačného systému v oblasti zdravia a bezpečnosti na farmách v Európe

Akronym: SafeHabitus

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 01/2023 – 12/2026

Koordinátor projektu: Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC), Írsko

Link: www.safehabitus.eu 

Cieľom projektu je posilniť znalostné a inovačné systémy v oblasti zdravia a bezpečnosti na farmách a podporiť prechod EÚ k sociálnej udržateľnosti v poľnohospodárstve. Štatistiky ukazujú, že miera nehôd v poľnohospodárstve je o 18% vyššia ako v iných odvetviach v Európe. Daná problematika je však podceňovaná, nakoľko úrazy či zlý zdravotný stav pracovníkov nie sú hlásené a skúmané, na základe čoho nie sú aplikované preventívne nariadenia. Zlepšenie zdravia a bezpečnosti na farmách si vyžaduje prijatie opatrení, ktoré umožnia zmeniť nebezpečné praktiky a osvojiť si nové, bezpečnejšie a zdravšie spôsoby práce. 

Základom projektu je predpoklad, že stav zdravia a bezpečnosti na farmách je najmä o zmene zaužívaných systémov. Na dosiahnutie tohto cieľa aplikuje SafeHabitus celý rad metód: analýzu predvídania, analýzu ochoty spotrebiteľov zaplatiť za potraviny, ktoré boli vyprodukované s dôrazom na bezpečnosť pri práci, aplikovanie digitálnych metód pri diseminácii príbehov ľudí, ktorí prežili nehodu na farmách, uplatňovanie prístupu viacerých aktérov k spoločnému navrhovaniu nástrojov riadenia rizík pri práci na farme a iné. 

Partneri projektu SafeHabitus budú vykonávať výskum, spoločne navrhovať a distribuovať ľahko dostupné a prakticky orientované znalosti a nástroje, ktoré zlepšujú povedomie o bezpečnosti poľnohospodárskych pracovníkov a uplatňovanie procesov sociálnych inovácií na zvýšenie blahobytu a kvality života v poľnohospodárskom sektore. Zameranie projektu na zdravie a bezpečnosť na farmách zahŕňa všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie (mladí alebo starí, na plný úväzok alebo dočasný, celoroční alebo sezónni).

S cieľom posilniť znalostné a inovačné systémy v oblasti zdravia a bezpečnosti na farmách má projekt za ambíciu:

  • Zriadiť sieť relevantných aktérov v rámci EÚ (poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov, poradcov, výskumníkov, tvorcov politík a ďalšie zainteresované strany) – 10 národných/regionálnych komunít praxe zastupujúcich rôzne odvetvia poľnohospodárstva, ktoré budú zamerané na spoluvytváranie riešení ako zlepšiť zdravie, bezpečnosť a kvalitu života farmárov a poľnohospodárskych pracovníkov.
  • Zlepšiť chápanie a informovanosť o bezpečných pracovných podmienkach v oblasti poľnohospodárstva zo strany tvorcov politík, odborov a inšpektorátu práce.
  • Identifikovať dôsledky vnímania práce farmárov na budúcnosť poľnohospodárstva a teda na dlhodobú potravinovú bezpečnosť.
  • Skúmať potenciál iniciatív v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov, ktoré zlepšujú zdravie a bezpečnosť farmárov.
  • Vypracovať odporúčania pre lepšie európske a národné politiky vrátane sociálnej kondicionality zahrnutej v rámci Strategického plánu SPP a tiež odporúčania pre lepšie rámce riadenia uprednostňujúce bezpečnejšie a inkluzívnejšie pracovné prostredie pre farmárov a poľnohospodárskych pracovníkov.

Projektové konzorcium tvorí 20 partnerov z 12 európskych krajín, pričom Slovensko reprezentuje Bioeconomy Cluster.

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101084270