fbpx

CREDIBLE

Sledujte projekt #CREDIBLE aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Budovanie hybnej sily a dôvery na dosiahnutie spoľahlivého pôdneho uhlíkového poľnohospodárstva v EÚ

Akronym: CREDIBLE

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 06/2023 – 05/2026

Koordinátor projektu: Soluciones Agricolas Ecoinnovadoras (SAE), Španielsko

Link: www.project-credible.eu

Projektové konzorcium tvorí 21 partnerov z 9 európskych krajín. Slovensko reprezentuje Bioeconomy Cluster.

Hlavným cieľom projektu CREDIBLE je vybudovať hybnú silu a dôveru pre implementáciu uhlíkového poľnohospodárstva v EÚ. To sa dosiahne predovšetkým vytvorením a moderovaním siete iniciatív/projektov/zainteresovaných strán (označovanej ako sieť sietí) na podporu transparentnosti, environmentálnej integrity a štandardizácie metodológie v počítaní sekvestrácie uhlíka do pôdy. Daná sieť bude zodpovedná za presadzovanie viacerých diskusií, ktoré sa budú zaoberať hlavne tromi otázkami: Aké praktiky? Aké normy? Ako monitorovať?

Očakáva sa, že táto sieť sa z prevažne technicko-vedeckého zamerania na začiatku projektu rozšíri postupne na proces, tvorbu politiky a obchodných inovácií. Transparentné dialógy s otvoreným prístupom a viacerými aktérmi potrebné na budovanie dôvery a spoluvytváranie riešení budú organizované v rámci troch výročných Európskych samitov o uhlíkovom poľnohospodárstve. Tieto samity budú predstavovať príležitosť pre túto sieť sietí na interakciu so širšou komunitou zainteresovaných strán. Taktiež budú slúžiť ako možnosť rastu tejto siete a na zabezpečenie dlhodobého a udržateľného financovania.

Prostredníctvom projektu sa dosiahnu štyri konkrétne ciele:

  • vybudovať a šíriť praktický súbor nástrojov na podporu uhlíkového poľnohospodárstva, ktorý bude schopný zohľadniť miestne využitie pôdy, osvedčené postupy a záujmy viacerých aktérov;
  • identifikovať možnosti porovnávania a výberu noriem, certifikačných mechanizmov a politických nástrojov pre uhlíkové poľnohospodárstvo;
  • podporiť zriadenie sietí pre zber a ukladanie údajov o uhlíku v pôde kvôli zlepšeniu merania a monitorovania dynamiky uhlíka;
  • vytvoriť procesy a nástroje na podnietenie rozhovorov v rámci rozširovania uhlíkového poľnohospodárstva.

Ambíciou CREDIBLE je podporovať Európsku komisiu a Expertnú skupinu pre odstraňovanie uhlíka pri identifikácii a modernizácii riešení pre pôdne uhlíkové poľnohospodárstvo.

Verejná konzultácia projektu CREDIBLE

Po tohtoročnom úspešnom prvom európskom samite  uhlíkového poľnohospodárstva vo Valencii Vás pozývame k verejným konzultáciám.

Fokusové skupiny v rámci projektu Credible generujú pravidelné výstupy: kľúčové posolstvá, výzvy a príležitosti na rozvoj uhlíkového poľnohospodárstva v EÚ.

Súhrny týchto výstupov sú dostupné tu: https://www.project-credible.eu/consultations a všetky zainteresované strany sú pozvané, aby vyjadrili svoj názor a prispeli svojimi komentármi a skúsenosťami k daným výstupom. Vaše názory a komentáre podnietia ďalšie diskusie v rámci fokusových skupín a budú dostupné širšej komunite.

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101112951