fbpx

Novinky

Končí sa realizácia projektu CHAIN REACTIONS – zistite viac o pilotných aktivitách

Projekt CHAIN REACTIONS mal za cieľ zvýšiť inovačnú kapacitu priemyselných podnikov. Cieľom je absorbovať nové poznatky a premeniť ich na konkurenčnú výhodu. Projekt sa zameriaval na 5 sektorov, ktoré boli identifikované ako kľúčové z pohľadu stratégií inteligentnej špecializácie jednotlivých zapojených regiónov, konkrétne: biohospodárstvo, energetika a životné prostredie, IKT, zdravie, pokročilá výroba. V uvedených sektoroch sa realizovalo 10 pilotných aktivít:

Virtuálne inovačné observatórium na Slovensku: cieľom je poskytovanie inovačných podporných služieb najmä pre MSP v oblasti biohospodárstva. 

E-mobilita v Nemecku: Vytvorenie bavorskej výskumno-vývojovej siete pre vodík, ktorej cieľom je vyvíjať nové vodíkové technológie najmä pre mobilitu. 

Vytvorenie tréningových materiálov v Poľsku: materiály budú slúžiť najmä pri poskytovaní na mieru šitých služieb v medicíne. Hlavným pilierom je IT platforma, ktorá bude slúžiť ako virtuálne kompetenčné centrum a e-learningová platforma pre sektor zdravia. 

Inovatívna platforma s pokročilými technologickými riešeniami v Poľsku: platforma bude zabezpečovať neustály dialóg medzi firmami v potravinárskom priemysle a subjektami poskytujúcimi pokročilé technologické riešenia z oblasti Priemyslu 4.0.

Inteligentná izba pre seniorov v Maďarsku: testovacia miestnosť poskytne seniorom príležitosť vyskúšať si najnovšie technológie, ktoré im uľahčia život.  

Prečítajte si tlačovú správu projektu (v anglickom jazyku), kde sa dozviete viac o všetkých pilotných aktivitách a o výstupoch projektu CHAIN REACTIONS!


Reakcia projektu CHAIN REACTIONS na situáciu ohľadom koronavírusu publikovaná ako príklad dobrej praxe na Fóre COVID-19 v rámci Európskej platformy pre spoluprácu klastrov (ECCP).

Ako bolo odsúhlasené partnermi počas online stretnutia riadiaceho výboru projektu dňa 21.4.2020, projekt CHAIN REACTIONS, ktorý sa zameriava na posilnenie priemyselného rastu prostredníctvom inovácií hodnotových reťazcov, prispôsobí svoje aktivity s cieľom reagovať na súčasnú situáciu ohľadom COVID-19 a na jej potenciálne dopady na hodnotové reťazce v regióne Strednej Európy.

Pandémia bude mať značný dopad na všetky sektory, ktorými sa projekt zaoberá (IKT a elektronika, energia a životné prostredie, pokročilá výroba, zdravie a biohospodárstvo), a tak sa medzinárodné partnerstvo rozhodlo zamerať na efekty týchto dopadov na hodnotové reťazce. Urobí tak v priebehu implementácie pilotných aktivít. Partneri zodpovední za jednotlivé sektory zhodnotia potenciál dopadov tejto novovzniknutej situácie na hodnotové reťazce a navrhnú riešenia prostredníctvom rôznych obchodných modelov.

Fórum COVID-19 umožňuje zdieľať potreby, ponuky, otázky, skúsenosti a riešenia so širokou komunitou priemyselných klastrových aktérov. Fórum je otvorené pre všetkých registrovaných používateľov platformy ECCP. Je dostupné na nasledovnom linku: https://www.clustercollaboration.eu/forum/covid-19-response-forumC