fbpx

BIONET

Sprostredkovateľský orgán:

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

Názov projektu: Podporou sieťovania a inovácií v biohospodárstve k budovaniu silného klastra – BIONET

Prijímateľ:  Bioeconomy Cluster, Radlinského 11, 949 01 Nitra

Miesto realizácie: Nitra

Nenávratný finančný príspevok:  171 587,05 EUR

Opis projektu:

Projekt je zameraný na realizáciu hlavnej aktivity, ktorou je Rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie. Realizáciou aktivity sa prispeje k napĺňaniu troch cieľov, ktoré si Bioeconomy Cluster vytýčil v rámci Stratégie rozvoja klastra do roku 2025, konkrétne: (1) Posilnenie inovačného potenciálu aktérov v biohospodárstve prostredníctvom spolupráce v oblasti transferu poznatkov a technológií, výskumu, vývoja a inovácií s vysokým regionálnym dosahom, (2) Zapojenie regionálneho výskumného a inovačného ekosystému do medzinárodnej spolupráce vrátane projektov a expertná účasť na tvorbe národných politík, (3) Zvyšovanie povedomia a informovanosti o biohospodárstve na regionálnej a národnej úrovni. 

Očakávanými výsledkami projektu bude posilnenie prepojení medzi výskumom a podnikateľskou praxou, posilnenie vedomostnej základne Bioeconomy Clustra a transferu poznatkov, podpora medziodvetvovej spolupráce, posilnenie pozície Bioeconomy Clustra v medzinárodnom inovačnom prostredí, zvýšenie povedomia a informovanosti o biohospodárstve na Slovensku, zvýšenie viditeľnosti Bioeconomy Clustra a jeho členov na národnej aj medzinárodnej úrovni a otvorenie nových možností spolupráce. 

Realizáciou projektu Bioeconomy Cluster vytvorí jedno pracovné miesto. 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk