fbpx

CEE2ACT

Sledujte projekt #CEE2ACT aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Posilnenie krajín strednej a východnej Európy v rozvoji stratégií obehového biohospodárstva a vypracovaní akčných plánov

Akronym: CEE2ACT

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 09/2022 – 08/2025

Koordinátor projektu: Geonardo Environmental Technologies, Maďarsko

Link: https://www.cee2act.eu/

Biohospodárstvo predstavuje jednu zo siedmich kľúčových ciest na dosiahnutie  klimatickej neutrality do roku 2050 v rámci európskej Zelenej dohody. Aktualizácia stratégie EÚ pre biohospodárstvo z roku 2018 zdôraznila význam rozvoja národných stratégií a akčných plánov biohospodárstva na zavedenie udržateľného a obehového biohospodárstva v celej Európe, pričom sa zohľadnia hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty.

V súlade s tým je cieľom projektu podporiť 10 krajín strednej a východnej Európy v rozvoji ich biohospodárskych stratégií a to prostredníctvom transferu znalostí z krajín s vyspelejšou biohospodárskou politikou.  Využitím inovatívnych riadiacich modelov by sa mal dosiahnuť prenos kvalitnejších informácií a tým aj lepšie rozhodovacie procesy, spoločenská angažovanosť a využívanie inovácií pri prechode krajín na obehové biohospodárstvo.  Krajiny strednej a východnej Európy sú v projekte zastúpené Bulharskom, Chorvátskom, Českou republikou, Gréckom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom, Srbskom, Slovenskom a Slovinskom. Dlhoročné skúsenosti do projektu prinášajú Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko a Holandsko. Uvedených 17 krajín spolu tvorí projektové konzorcium.

Projekt vytvorí súbor národných plánov (roadmaps) biohospodárskych stratégií v cieľových krajinách, včítane konkrétnych akčných plánov, ktoré budú výsledkom participatívneho prístupu zdola nahor. Tieto plány zosúladia záväzky a ambície sektorov biohospodárstva a budú základom národnej politiky, ktorú by mali príslušné orgány prijať ako oficiálnu stratégiu. V rámci projektu budú zriadené národné centrá biohospodárstva; tie by mali zabezpečiť udržateľnosť projektu vo forme lepších a informovaných rozhodovacích procesov, využívajúcich spoločenskú angažovanosť a inovácie.

Projekt má ambíciu podporiť tvorbu národných plánov (roadmaps) pre tvorbu biohospodárskych stratégií v cieľových krajinách, včítane konkrétnych akčných plánov, ktoré budú výsledkom participatívneho prístupu zdola nahor.  Tieto plány by mali slúžiť ako návody a odporúčania pre národnú politiku v oblasti biohospodárstva, pričom zohľadnia silné a slabé stránky každej krajiny a národné špecifiká.  

V rámci projektu budú zriadené národné centrá biohospodárstva (bio-hubs), ktoré by mali zabezpečiť udržateľnosť projektu vo forme prenosu kvalitnejších informácií a budovania lepších rozhodovacích procesov, využívajúcich spoločenskú angažovanosť a inovácie. Zároveň budú budovať užšie prepojenia medzi aktérmi verejných inštitúcií, súkromného sektora, priemyslu, malých a stredných podnikateľov, výskumu a mimovládnych organizácií. 

Úvodné stretnutie projektu sa uskutočnilo v septembri 2022 v Budapešti a už v priebehu roka 2022 sa naplno rozbehli jednotlivé projektové aktivity.

Tlačové správy

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101060280