fbpx

CEE2ACT

Sledujte projekt #CEE2ACT aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Posilnenie krajín strednej a východnej Európy v rozvoji stratégií obehového biohospodárstva a vypracovaní akčných plánov

Akronym: CEE2ACT

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 09/2022 – 08/2025

Koordinátor projektu: Geonardo Environmental Technologies, Maďarsko

Link: https://www.cee2act.eu/

Biohospodárstvo predstavuje jednu zo siedmich kľúčových ciest na dosiahnutie  klimatickej neutrality do roku 2050 v rámci európskej Zelenej dohody. Aktualizácia stratégie EÚ pre biohospodárstvo z roku 2018 zdôraznila význam rozvoja národných stratégií a akčných plánov biohospodárstva na zavedenie udržateľného a obehového biohospodárstva v celej Európe, pričom sa zohľadnia hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty.

V súlade s tým je cieľom projektu podporiť 10 krajín strednej a východnej Európy v rozvoji ich biohospodárskych stratégií a to prostredníctvom transferu znalostí z krajín s vyspelejšou biohospodárskou politikou.  Využitím inovatívnych riadiacich modelov by sa mal dosiahnuť prenos kvalitnejších informácií a tým aj lepšie rozhodovacie procesy, spoločenská angažovanosť a využívanie inovácií pri prechode krajín na obehové biohospodárstvo.  Krajiny strednej a východnej Európy sú v projekte zastúpené Bulharskom, Chorvátskom, Českou republikou, Gréckom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom, Srbskom, Slovenskom a Slovinskom. Dlhoročné skúsenosti do projektu prinášajú Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko a Holandsko. Uvedených 17 krajín spolu tvorí projektové konzorcium.

Projekt vytvorí súbor národných plánov (roadmaps) biohospodárskych stratégií v cieľových krajinách, včítane konkrétnych akčných plánov, ktoré budú výsledkom participatívneho prístupu zdola nahor. Tieto plány zosúladia záväzky a ambície sektorov biohospodárstva a budú základom národnej politiky, ktorú by mali príslušné orgány prijať ako oficiálnu stratégiu. V rámci projektu budú zriadené národné centrá biohospodárstva; tie by mali zabezpečiť udržateľnosť projektu vo forme lepších a informovaných rozhodovacích procesov, využívajúcich spoločenskú angažovanosť a inovácie.

Projekt má ambíciu podporiť tvorbu národných plánov (roadmaps) pre tvorbu biohospodárskych stratégií v cieľových krajinách, včítane konkrétnych akčných plánov, ktoré budú výsledkom participatívneho prístupu zdola nahor.  Tieto plány by mali slúžiť ako návody a odporúčania pre národnú politiku v oblasti biohospodárstva, pričom zohľadnia silné a slabé stránky každej krajiny a národné špecifiká.  

V rámci projektu budú zriadené národné centrá biohospodárstva (bio-hubs), ktoré by mali zabezpečiť udržateľnosť projektu vo forme prenosu kvalitnejších informácií a budovania lepších rozhodovacích procesov, využívajúcich spoločenskú angažovanosť a inovácie. Zároveň budú budovať užšie prepojenia medzi aktérmi verejných inštitúcií, súkromného sektora, priemyslu, malých a stredných podnikateľov, výskumu a mimovládnych organizácií. 

Úvodné stretnutie projektu sa uskutočnilo v septembri 2022 v Budapešti a už v priebehu roka 2022 sa naplno rozbehli jednotlivé projektové aktivity.

Online nástroje projektu CEE2ACT

Online inventár príkladov dobrej praxe

B2B Matchmakingový nástroj

E-learningová platforma

Sebahodnotiaci nástroj

Podujatia projektu

Program podujatia nájdete TU
Bioeconomy Changemakers Festival – Satelitné podujatie Nitra

Panelové diskusie s odborníkmi, podnikateľmi a výskumníkmi, ktorí na konkrétnych príkladoch prezentovali možnosti podpory  výskumu a inovácií v oblasti biohospodárstva a podnikania na Slovensku.  

Predstavili sme vám medzinárodné projekty BOOST4BIOEAST a CEE2ACT, ktoré spájajú expertov, odborníkov na tvorbu a implementáciu  politík súvisiacich s agropotravinárskym sektorom, biohospodárstvom a obehovou ekonomikou.

Workshop prilákal mladých ľudí, študentov, ľudí na začiatku profesionálnej kariéry a všetkých s inovatívnym myslením, ktorých zaujíma téma biohospodárstva a obehovej ekonomiky.  Aktívnych účastníkov chceme zapojiť do tvorby podporných politík a medzinárodnej spolupráce v rámci iniciatívy BIOEAST, národného biohospodárskeho hubu a expertných skupín.

Tlačové správy

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101060280