fbpx

Danube S3 Cluster

Názov projektu: Transnational Cluster Cooperation active on Agro-food,
based on Smart Specialization Approach in Danube region

Akronym: Danube S3 Cluster

Program: Interreg Dunajský nadnárodný program

Trvanie projektu: 07/2018 – 06/2021

Celkový rozpočet: 1 790 445,70 EUR

Rozpočet BEC: 104 905,75 EUR

Vedúci projektu: South Muntenia Regional Development Agency (Rumunsko)

Link: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster

Projekt sa venuje jednej z hlavných teritoriálnych výziev, ktorým čelí dunajský región, a to rôznej inovačnej výkonnosti medzi jeho západnou časťou, ktorá je charakterizovaná vysokým stupňom rozvoja a východom, ktorý zaostáva. Projekt sa zameriava na využitie podnikateľského ekosystému v dunajskom regióne založeného na inováciách, a to prostredníctvom rozvoja inteligentných a koordinovaných klastrových politík v kontexte RIS3, prostredníctvom posilnenia znalostí a zručností v oblasti riadenia inovácií a podpory nadnárodnej klastrovej spolupráce v agropotravinárskom sektore.

Cieľom projektu je vytvoriť dunajskú klastrovú stratégiu a program, ktoré budú založené na zapojení účastníkov znalostného štvoruholníka a budú slúžiť ako nadnárodné strategické dokumenty zamerané na využívanie prepojení medzi vzájomne sa posilňujúcimi oblasťami špecializácie v rôznych sektoroch. Stratégia bude otestovaná prostredníctvom 5 pilotných iniciatív v 4 prierezových témach (trhová inteligencia, otvorené inovácie, obchodné modely pre cirkulárnu ekonomiku a zdravé potraviny). Zvolené témy sú vzájomne prepojené a schopné vytvárať nové inovatívne projektové nápady s potenciálom prepojenia na Dunajskú stratégiu.

Hlavným výsledkom projektu Danube S3 Cluster bude lepšia kooperácia a koordinácia klastrových politík v agropotravinárskom sektore, založená na princípe inteligentnej špecializácie a na rozvoji inovačných nástrojov pre implementáciu horeuvedených regionálnych pilotných iniciatív, ktoré povedú k vytvoreniu 15 inovačných partnerstiev. V rámci projektu bude vytvorených niekoľko strategických dokumentov pre klastre v dunajskom regióne pôsobiace v agropotravinárskom sektore:

  • Stratégia Danube S3 Cluster – zameraná na rozvoj prepojení medzi navzájom sa podporujúcimi oblasťami špecializácie medzi rôznymi sektormi a na zlepšenie konkurenčnej pozície v novovznikajúcich globálnych hodnotových reťazcoch;
  • Politické odporúčania;
  • Program Danube S3 Cluster – nadnárodný koordinovaný program pre klastre v oblasti agropotravinárstva v kontexte inteligentnej špecializácie.

Implementáciou projektu sa tiež posilní inovačné riadenie znalostí a schopností manažérov klastrov a členov klastrov, a to prostredníctvom realizácie 200 hodnotení inovačného manažmentu a tiež prostredníctvom organizácie 3 spoločných tréningov s aktérmi znalostného štvoruholníka, najmä s MSP. Intenzívna spolupráca medzi klastrami a ich členmi sa posilní tiež prostredníctvom organizácie 2 matchmakingových podujatí a založením Nadnárodnej siete Danube S3 Cluster.

Partnerstvo projektu tvorí 15 projektových partnerov a 5 asociovaných strategických partnerov z 11 krajín dunajského regiónu.

PP foto

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)