fbpx

KETGATE

Názov projektu: Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem

Akronym: KETGATE

Program: Interreg Stredná Európa 2014-2020

Trvanie projektu: 07/2017 – 08/2020

Vedúci projektu: Steinbeis Europa Zentrum (Nemecko)

Link: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html

Kľúčové podporné technológie (KET) sú hnacou silou inovácií a vytvárajú dôležitý impulz pre inteligentný a udržateľný hospodársky rast v Európe s cieľom zabezpečiť budúcu životaschopnosť našej spoločnosti. V rámci Európy však existujú veľké rozdiely v prístupe malých a stredných podnikov (MSP) ku KET. Tieto rozdiely sú obzvlášť zrejmé v mnohých stredoeurópskych krajinách, kde je stále nedostupná vhodná infraštruktúra pre KET.

Projekt KETGATE spája organizácie na podporu podnikania a výskumné ústavy s cieľom pomôcť MSP pri prístupe k technológiám na vysokej úrovni pre pokročilé materiály, fotoniku a mikro- a nanoelektroniku v oblastiach dopravy, zdravia a potravín.

Na tento účel sa u každého partnera projektu zriadi kontaktné miesto, ktoré poskytne poradenstvo pre MSP v súvislosti s aplikáciou KET. V rámci pilotných projektov zas spoločne vyvinuté modely služieb ponúknu vybraným spoločnostiam konkrétnu aplikáciu KET prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.Sieť inteligentných prístupových bodov bude podporovať najmenej 90 MSP z regiónov strednej Európy.

Okrem toho sa uzavrú zmluvy s 20 ďalšími organizáciami s cieľom rozšíriť a posilniť sieť. Projekt tak nielen prispieva ku konkurencieschopnosti MSP v strednej Európe, ale prinesie významné zmeny aj pre celý región, a to prostredníctvom podpory regionálnych stratégií inteligentnej špecializácie (S3).

Konzorcium zahŕňa 8 partnerov z krajín: Česká republika, Chorvátsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko. BEC je asociovaným partnerom projektu.