fbpx

Climate Farm Demo

Sledujte projekt #ClimateFarmDemo aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Celoeurópska sieť pilotných demonštračných fariem implementujúcich inteligentné klimatické riešenia pre uhlíkovo neutrálnu Európu

Akronym: Climate Farm Demo

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 10/2022 – 09/2029

Koordinátor projektu: Institute de l´elevage (IDELE), Francúzsko

Cieľom projektu je urýchliť prijímanie klimaticky inteligentných poľnohospodárskych postupov a nástrojov a ich diseminácia v rámci EÚ. Znalostné a inovačné systémy poľnohospodárskej výroby je potrebné prispôsobiť klimatickým zmenám tak, aby bolo možné do roku  2050 dosiahnuť uhlíkovo neutrálne poľnohospodárstvo a tým aj ciele klimatickej stratégie EÚ.

V súlade s tým posilní projekt Climate Farm Demo schopnosť európskych farmárov implementovať, demonštrovať a využívať postupy klimaticky inteligentného poľnohospodárstva v celej EÚ a znížiť emisie skleníkových plynov o 35 % počas celého trvania projektu. Projekt sa zameriava na sieťovanie pilotných fariem s cieľom podporiť výmenu poznatkov o klimaticky inteligentnom poľnohospodárstve v kontexte nových poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov (AKIS). Má tiež ambíciu poskytnúť farmárom dlhodobé kvalitné poradenstvo s cieľom zvýšiť zavádzanie inovácií a stimulovať implementáciu postupov a nástrojov klimaticky inteligentného poľnohospodárstva prostredníctvom štandardizovania monitorovacích metód, nastavenia mechanizmov certifikácie a odmeňovania, ktoré podporia systémovú transformáciu európskych fariem.

Každá krajina vytvorí sieť udržateľne manažovaných fariem, z ktorých najväčší podiel budú mať pilotné demonštračné farmy (95 %), doplnené experimentálnymi farmami, spojenými s univerzitami, výskumnými ústavmi a poradenskými službami. Súčasťou siete budú aj vzorové, tzv. majákové farmy, z už existujúcej siete Global Network of Lighthouse Farms. Celkovo bude v rámci projektu zapojených 1500 pilotných fariem a 10 živých laboratórií (Living Labs). Významným aspektom budú aj technické a sociálne inovácie, pokrývajúce široké spektrum tematických oblastí, ktoré budú prezentované v rámci demo-kampaní, za interaktívnej podpory (peer to peer learning).

Projektové konzorcium tvorí 80 partnerov z 27 európskych krajín (24 členských štátov EÚ, Švajčiarsko a 2 pridružené krajiny: Srbsko a Veľká Británia). Projekt tak pokrýva všetky pedo-klimatické oblasti Európy. Slovensko v projekte reprezentuje Bioeconomy Cluster a SPU v Nitre.

Úvodné stretnutie projektu sa uskutočnilo na prelome novembra a decembra 2022 v Paríži. Príležitosť na stretnutie využilo  120 zástupcov partnerských inštitúcií projektového konzorcia, predstaviteľov Európskej komisie, farmárskych zväzov, poradenských inštitúcií, univerzít a mimovládnych organizácií. Trojdňový program pozostával z niekoľkých interaktívnych, brainstormingových a brainwritingových workshopov, ktoré priniesli zaujímavé a cenné výstupy, vrátane návrhov konceptov a modelov „ideálnych“ klimaticky neutrálnych fariem.

Pozrite si video z odborných diskusií v rámci výstavy Agrokomplex k téme zdravá pôda. Diskusie prebiehali v pavilóne M3, kde mal stánok aj Bioeconomy Cluster spolu s ďalšími partnermi a nadšencami regeneratívneho poľnohospodárstva. 

Panelové diskusie k téme zdravá pôda boli zorganizované ako súčasť stakeholders fóra v rámci projektu Climate Farm Demo a prebiehali počas celých štyroch dní konania výstavy Agrokomplex 2023.

Diskusiu nájdete tu

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101060212