Verejná konzultácia

V zmysle zmluvy o dielo č. 160/2019/MPRVSR-610 uzatvorenej medzi Slovenskou republikou v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Bioeconomy Clustrom bol v rámci správy s názvom „Stratégia pre biohospodárstvo na Slovensku“, spracovaný Príspevok slovenského biohospodárstva k Strategickému plánu SPP 2021-2027.

V tejto súvislosti v súčasnosti prebiehajú verejné konzultácie k uvedenému dokumentu. Pripomienky je možné zaslať najneskôr do 24.1.2020 do 10:00 hod. e-mailom na adresu: info@bioeconomy.sk prostredníctvom priloženého formulára.