SCAR Bioeconomy SWG

Strategic working group “Sustainable Bio-Resources for a Growing Bioeconomy” – Strategická pracovná skupina pre bio-hospodárstvo

logo scar               sbgb

 

Od roku 2016 sú zástupcovia klastra súčasťou Strategickej pracovnej skupiny pre bio-hospodárstvo, ktorá vznikla v rámci Stáleho výboru pre poľnohospodársky výskum – Standing Committee on Agricultural Research (SCAR). Daná pracovná skupina diskutuje o možnostiach udržateľnej produkcie obnoviteľných biologických zdrojov pre oblasť bio-hospodárstva. Nie je to iba otázka produkovania väčšieho množstva biologických zdrojov s použitím menšieho množstva vstupov, ale aj riešenie záležitostí týkajúcich sa logistiky, potenciálu biomasy v rôznych regiónoch Európy, dostupnosť biomasy a podobne. Pracovná skupina sa taktiež zaoberá prepojením bio-hospodárstva s inými sektormi.

 

Dňa 7. júna 2017 sa zástupcovia BEC zúčastnili druhého stretnutia Pracovnej skupiny pre bio-hospodárstvo, s cieľom nájsť synergiu medzi stratégiou bio-hospodárstva a cirkulárnou ekonomikou. Jedným z výstupov stretnutia je dokument Policy Brief, ktorý obsahuje závery a odporúčania členov pracovnej skupiny pre bio-hospodárstvo.

 

Prezentácia EU Bioeconomy Strategy: Review and update