Podujatia

Kick-off meeting a 1. Steering Committee meetingPP foto

Miesto konania: Sinaia, Rumunsko

Termín: 25. – 26.09.2018

South Muntenia Regional Development Agency ako vedúci partner projektu zorganizoval úvodnú konferenciu a úvodné stretnutie partnerov projektu v meste Sinaia v Rumunsku. Na otváracej konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov klastrov, podnikateľov, výskumu, samospráv, ako aj zástupcov projektových partnerov. Cieľom bolo predstaviť projekt a jeho budúce aktivity.

2. Steering Committee meeting Foto

Miesto konania: Maribor, Slovinsko

Termín: 11. – 12.4.2019

Počas stretnutia partneri prediskutovali progres v rámci doposiaľ zrealizovaných aktivít v rámci projektu a spoločne plánovali ďalšie aktivity do budúcich období. Diskusia prebiehala najmä k regionálnym analýzam, ktoré mapujú ekonomické a politické prostredie a inovačný potenciál klastrov v jednotlivých krajinách/regiónoch zapojených do projektu,  a tiež k inovačným auditom, ktoré tvoria jeden z dôležitých výstupov projektu.

Focus Group na tému „Zdravé potraviny“ a 1st Year Review

Miesto konania: Bukurešť, RumunskoIMG_3283

Termín: 25. – 26.6.2019

Podtémami fokusovej skupiny „Zdravé potraviny“ boli funkčné potraviny a inteligentné poľnohospodárstvo. Účastníci v priebehu podujatia identifikovali hlavné potreby v daných témach a navrhli možné riešenia, z čoho následne vznikali nápady na nové projekty.

V rámci podujatia sa tiež konalo stretnutie projektových partnerov s manažérom JS, kde bol jednotlivými vedúcimi pracovných balíkov odprezentovaný dosiahnutý progres v priebehu uplynulého roka implementácie projektu.

3. Steering Commitee meeting, Mid-term Conference a Focus Group na tému „Otvorené inovácie v klastroch“

Miesto konania: Kišiňov, Moldavsko

Termín: 1. – 2.10.2019

Partneri projektu Danube S3 Cluster sa opäť stretli, aby prediskutovali progres v rámci projektu a aby naplánovali ďalšie aktivity. Súčasťou stretnutia bola aj Mid-term konferencia, ktorej hlavnou témou bola podpora digitálnej transformácie agropotravinárskeho sektora zo strany klastrov. Prezentovaných bolo niekoľko príkladov dobrej praxe z partnerských krajín.

V rámci fokusovej skupiny prebiehali interaktívne diskusie v paralelných pracovných skupinách, ktorých cieľom bolo identifikovať potenciálne nápady na nové projekty v oblasti digitálnych inovačných hubov v poľnohospodárstve a v oblasti transferu technológií. Tieto projekty budú bližšie rozpracované v rámci miestnych akčných plánov, ktoré sa budú v rámci projektu tvoriť v ďalších fázach implementácie.

1. Politický dialóg a nadnárodný workshop

Miesto konania: Sárvár, Maďarsko

Termín: 21.-22.1.2020

Cieľom politického dialógu bolo vytvoriť interakciu s členmi rôznych pracovných skupín prioritných oblastí 7 a 8 v rámci Dunajskej stratégie. Ide o témy vysoko relevantné z pohľadu projektu, nakoľko projektom sa posilňuje rozvoj inovačného prostredia a tiež transfer poznatkov medzi krajinami dunajského regiónu.

V rámci nadnárodného workshopu boli prezentované výsledky nadnárodnej analýzy klastrového potenciálu a v nadväznosti nato sa konala interaktívna diskusia k vytvoreniu misie, vízie a priorít v rámci vznikajúcej stratégie projektu Danube S3 Cluster. Kľúčové intervenčné oblasti, ktoré boli identifikované partnermi projektu, zahŕňajú: spoluprácu a internacionalizáciu klastrov, mapovanie klastrov a hodnotenie, prípadne ich akreditáciu. V nadväznosti nato bude partnermi projektu vypracovaná strategická vízia, o ktorú sa budú partneri opierať aj pri tvorbe svojich miestnych akčných plánov, pri tvorbe odporúčaní, ako aj pri zostavovaní koordinovaného klastrového programu.