Podujatia

Kick-off meeting projektu CHAIN REACTIONS

Miesto: Szombathely, Maďarsko

Termín konania: 21.5.2019

Úvodné stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo v sídle vedúceho partnera Pannon Business Network v Szombathely. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých projektových partnerov, aby prediskutovali kľúčové úlohy v rámci projektu.

2. Steering Committee meeting

Miesto: Regensburg, Nemecko

Termín konania: 29. – 30.10.2019

Na stretnutí partneri prediskutovali prebiehajúcu implementáciu projektu, ako aj plán aktivít na ďalšie obdobie. Odprezentovaný bol stav mapovania regionálnych aktérov vo vybraných odvetviach (biohospodárstvo, energetika a životné prostredie, zdravie, pokročilá výroba, IKT) v jednotlivých regiónoch zapojených do projektu. Prediskutované boli tiež metodiky na analýzu hodnotových reťazcov, ktoré budú partneri využívať, najmä Porterova analýza, PESTEL a Business Model Canvas.