Platformy a siete

Pri networkingu a rozvoji medzinárodnej spolupráce BEC čerpá zo svojho členstva v rôznych európskych klastrových platformách, sieťach a iniciatívach. To nám umožňuje získavať informácie relevantné pre spracovanie stratégie pre biohospodárstvo na Slovensku a pre prepájanie všetkých relevantných aktérov biohospodárstva počnúc tvorcami politík, zástupcami vedecko-výskumných organizácií, podnikateľských subjektov, až po odbornú a laickú verejnosť.