Základné informácie

Bioeconomy Cluster (BEC) je združenie právnických osôb založené v decembri 2015 s cieľom podporovať spoluprácu v oblasti inovácií a vzájomnú výmenu informácií medzi členmi klastra, ktorými sú primárne zástupcovia podnikateľskej sféry (podniky v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva), zástupcovia výskumu, vývoja a vzdelávania, zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv a v neposlednom rade zástupcovia tretieho sektora. Keďže bioekonomika je veľmi komplexnou témou, klaster sa zaoberá nielen pôdohospodárstvom, ale aj prierezovou, resp. medziodvetvovou spoluprácou (energetika, odpady a životné prostredie, ale aj IKT, plastikársky priemysel, strojársky priemysel a pod.).

Hlavným cieľom klastra je spolupráca s praxou a zároveň prepájanie praxe s vedou a výskumom. Klaster v tomto ohľade zabezpečuje zastupovanie svojich členov, zastrešuje spoločné vystupovanie, propagáciu a presadzuje spoločné záujmy. Členmi sú subjekty, s ktorými klaster spolupracuje pri podpore rozvoja sektora bioekonomiky.

Klaster a jeho členovia disponujú kompetenciami a skúsenosťami v oblasti implementácie národných aj medzinárodných projektov (rámcové programy EÚ, programy Európskej územnej spolupráce, Medzinárodný vyšehradský fond, štrukturálne fondy a i.), majú skúsenosti s účasťou v monitorovacích výboroch (OP Výskum a inovácie), v národných komisiách a pracovných skupinách v rámci Dunajskej stratégie, v oblasti transferu technológií vrátane zakladania transferových centier, majú vybudované partnerstvá s významnými organizáciami a inštitúciami na medzinárodnej úrovni (OECD, JRC a pod.).

 

Dňˆa 4.10.2017 bol Bioeconomy Cluster benchmarkovaný „Európskym sekretariátom pre analýzu klastrov“ a následne ocenený bronzovým certifikátom – European Cluster Management Excellence Label in BRONZE. Certifikát je platný od 4.10.2017 do 4.10.2019.

cl_label_bronze