Bioeconomy Cluster

Bioeconomy Cluster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2015 a jeho základným cieľom je podporovať inovácie v oblasti biohospodárstva najmä prostredníctvom prepájania inovatívnych podnikov s vedecko-výskumnými organizáciami.

Biohospodárstvo predstavuje udržateľné využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov na výrobu potravín, krmív, či energie. Má prierezový charakter a okrem pôdohospodárstva, potravinárstva a lesníctva zahŕňa tiež odvetvia bioenergetiky, eko-stavebníctva, papiernicky priemysel, fyto-farmaceutický priemysel, odpadové hospodárstvo, biotechnológie, biochémiu, biopolyméry a pod.

Viac o klastri…

 

Dňa 4.10.2017 bol Bioeconomy Cluster benchmarkovaný „Európskym sekretariátom pre analýzu klastrov“ a následne ocenený bronzovým certifikátom – European Cluster Management Excellence Label in BRONZECertifikát je platný od 4.10.2017 do 4.10.2019.

cl_label_bronze