Bioeconomy Cluster

Bioeconomy Cluster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2015 a jeho základným cieľom je podporovať inovácie v oblasti biohospodárstva najmä prostredníctvom prepájania inovatívnych podnikov s vedecko-výskumnými organizáciami. Biohospodárstvo predstavuje udržateľné využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov na výrobu potravín, krmív, či energie. Má prierezový charakter a okrem pôdohospodárstva, potravinárstva a lesníctva zahŕňa tiež odvetvia bioenergetiky, eko-stavebníctva, papiernicky priemysel, fyto-farmaceutický priemysel, odpadové hospodárstvo, biotechnológie, biochémiu, biopolyméry a pod.

Viac o klastri…

Dňa 5.11.2019 bol Bioeconomy Cluster recertifikovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy a už po druhýkrát tak získal bronzový certifikát excelentnosti klastra – European Cluster Management Excellence Label in BRONZE. Certifikát je platný do novembra 2021.

cl_label_bronze

 


 

Oslávme Medzinárodný deň žien so ženami v biohospodárstve! Pozrite si krátke video prezentujúce prácu žien v rôznych oblastiach biohospodárstva.

Video bolo vytvorené s podporou európskych iniciatív a projektov BIOVOICES, Transition2BIO, BBI-JU, Bioladies Network a European Bioeconomy Network.